Oświadczenie PDF

Pobierz plik

Polityka Prywatności (RODO)

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) pozyskanych od Użytkowników w celu realizacji Usług jest Klaudia Skierkowska-Drwięga, adres: ul. Gdańska 25, 82-230 Nowy Staw.
 2. W razie jakichkolwiek pytań związanych z Polityką Prywatności strony internetowej w każdej chwili możesz skontaktować się z Administratorem pod adresem e-mailowym: atelier@gmail.com.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe Usługobiorcy na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) RODO, a w pozostałym zakresie wyłącznie na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
 4. Dane osobowe Użytkownika (osoby korzystającej z usług i treści udostępnianych Administratora na prowadzonym przez nią Portalu – stronie internetowej pod adresem www.klauart.com) przetwarzane są w celach: związanych z przygotowaniem oferty dla Użytkownika, spersonalizowania składanego przez Użytkownika zamówienia, wykonania zamówienia Użytkownika, oszacowania kosztu realizacji zlecenia, związanych z przygotowaniem, zawarciem i wykonaniem zlecenia, marketingowych – w trakcie trwania umowy, jako prawnie uzasadniony interes Administratora i za zgodą Użytkownika po wykonaniu umowy lub gdy nie dojdzie do jej zawarcia, analitycznych, związanych z przeciwdziałaniem nadużyciom, dowodowych i archiwizacyjnych, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora, realizacji obowiązków prawnych, w tym przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML), przepisów księgowych i podatkowych.
 5. Administrator pozyskuje dane osobowe Usługobiorców za pomocą Serwisu w następujący sposób:
 • poprzez dobrowolnie wprowadzone przez Użytkownika informacje w formularzu dostępnym w Serwisie;
 • gdy Użytkownik kontaktuje się z Administratorem telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej;
 1. Użytkownik może korzystać z Usług anonimowo, chyba, że właściwość Usługi wymaga podania danych osobowych lub obowiązek podania danych osobowych wynika ze sposobu korzystania z Usługi.
 2. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest całkowicie dobrowolne, ale konieczne do przygotowania oferty dla Użytkownika, badania zdolności do zawarcia umowy przez Użytkownika, przygotowania, zawarcia i wykonywania umowy.
 3. Administrator nie przekazuje danych Użytkownika podmiotom zewnętrznym bez wyraźnej konieczności lub obowiązku wynikającego z przepisów prawa. Wyłącznie w razie potrzeby Administratora przekazuje dane osobowe Użytkownika współpracującym z Administratorem prawnikom, firmie księgowej, a w przypadku konieczności dochodzenia przez Administratora wykonania umowy na drodze sądowej – sądom, organom egzekucyjnym. Obowiązki wynikające z przepisów prawa mogą także stanowić o konieczności przekazania danych osobowych podanych przez Użytkownika innym podmiotom lub organom.
 4. Użytkownikowi w każdym czasie przysługuje prawo:
 5. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 6. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 7. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
 • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
 • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
 • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
 1. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
 • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
 • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
 • Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 1. prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
 • przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
 • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
 1. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
 2. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych, Usługobiorcy przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 3. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych Usługobiorcy przez Administratora, Usługobiorcy przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. W przypadku, w którym Usługa wymaga podania przez Użytkownika określonych danych, Użytkownik zobowiązuje się do podania danych prawdziwych, dokładnych, kompletnych i niewprowadzających w błąd. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia formularzy Portalu przez Użytkownika w szczególności polegającego na podaniu przez Użytkownika błędnych lub nieprawdziwych danych, całkowitą odpowiedzialność ponosi Użytkownik.
 5. Administrator nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie. Treść informacji przesyłanych za pośrednictwem formularza, dostępnego na Portalu, nie podlega ocenie przez żaden system informatyczny.
 6. Usługodawca informuje, że dla prawidłowego funkcjonowania Serwisu, w tym dla realizacji zawieranych umów świadczenia usług drogą elektroniczną konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. dostawca oprogramowania). Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.